Algemene Voorwaarden Webinarreeks

Algemene voorwaarden Viersprong Academy-

webinarreeks

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Viersprong Academy, hierna te noemen: ‘Viersprong Academy’ en een ‘Wederpartij’ waarop de Viersprong landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1     Totstandkoming van de overeenkomst bij inschrijving webinarreeks
1.1     Inschrijving geschiedt door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van de Webinarreeks van de Viersprong Academy.

1.2     Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

1.3     De Wederpartij ontvangt binnen automatisch via het systeem Aanmelder.nl een deelnamebevestiging per e-mail van de Viersprong Academy. Hierna is de overeenkomst gesloten.

1.4     Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Wederpartij reeds is begonnen.

1.5     De Viersprong Academy gaat er vanuit dat, indien van toepassing, de Wederpartij bij inschrijving zijn/haar deelname afgestemd heeft met zijn/haar werkgever.

 

2         Annulering door de Wederpartij bij inschrijving webinarreeks
2.1     Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren richting de Viersprong Academy. Bij schriftelijke annulering geldt de poststempel als annuleringsdatum, bij een e-mail de verzenddatum.

 

2.2     Bij annulering tot drie weken​ vóór aanvang van de webinar(s) is de Wederpartij € 15,- aan de Viersprong Academy verschuldigd.

 

2.3     Bij annulering korter dan vier weken vóór aanvang van de webinarreeks wordt het volledige bedrag van de inschrijving/afname webinars in rekening gebracht aan de Wederpartij.

 

2.4     Bij afname van 1 webinar is annuleren en restitutie niet mogelijk.

 

2.5     De Wederpartij kan tot 5 werkdagen voor aanvang de webinarreeks een vervanger voordragen. Hiervoor dient de Wederpartij schriftelijk of per e-mail een verzoek bij de Viersprong Academy in te dienen. De Wederpartij is hierbij € 15,- aan de Viersprong Academy verschuldigd.

 

2.6     Het wijzigen van de gekozen webinar(s) is tot drie weken vóór aanvang mogelijk waarbij
de Wederpartij € 15,- aan de Viersprong Academy verschuldigd is.

 

2.7     Indien de Wederpartij niet live kan deelnemen aan zijn/haar gekozen webinar(s), brengt men de Viersprong Academy hiervan schriftelijk/per email op de hoogte. Er vindt er geen restitutie van de deelnameprijs plaats. Alle afgenomen webinars zijn, na afloop van de live webinar, terug te kijken in het platform. Terugkijken van de webinar(s) levert geen accreditatie punten op.

 

3        Annulering door de Viersprong Academy bij inschrijving webinarreeks
3.1     Wanneer de webinarreeks geen doorgang kan vinden of moet worden uitgesteld, dan wordt de Wederpartij daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. De Viersprong Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook. De Wederpartij heeft wel recht op terugbetaling van het aan de Viersprong Academy betaalde inschrijfgeld.

 

3.2     De Viersprong Academy mag altijd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden van de webinarreeks wijzigen. Indien de Viersprong Academy van mening is dat de Wederpartij door de wijzigingen niet aan de webinarreeks kan deelnemen wordt het aan de Viersprong Academy betaalde inschrijfgeld aan de Wederpartij terugbetaald.

3.3     De Viersprong Academy heeft het recht, indien een ingeplande spreker verhinderd is, om
een vervangende spreker in te zetten.

 

4         Betalingsvoorwaarden
4.1     Alle handelingen rondom facturatie worden uitgevoerd door Aanmelder.nl/Delft Congress Support (DCS).

 

4.2     De Viersprong Academy/Aanmelder.nl brengt de door de Wederpartij verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een directe betaling bij de inschrijving. Wanneer er wordt gekozen voor een bankoverschrijving, op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening, dient deze binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

4.3     Indien de werkgever van de Wederpartij de kosten van de webinarreeks voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Wederpartij niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.

 

4.4     Blijft de betaling door de Wederpartij achterwege dan is de Viersprong Academy/Aanmelder.nl gerechtigd deelname te ontzeggen of accreditatiepunten niet toe te kennen en een certificaat niet uit te reiken.

 

4.5     De Viersprong Academy/ Aanmelder.nl/Delft Congress Support (DCS) is verplicht om een creditnota te versturen wanneer een terugbetaling overeengekomen is. Het verschuldigde bedrag dient binnen dertig dagen vanaf de datum op de creditnota teruggestort te zijn op de rekening van waaruit de betaling aan de Viersprong Academy/Aanmelder.nl is verricht.

 

5         Vertrouwelijkheid
5.1     Alle persoonsgegevens die de Viersprong Academy ontvangt van de Wederpartij worden vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier gedeeld met derden.

 

5.2     De Wederpartij behandelt de informatie, die tijdens de webinarreeks in het kader van verdieping en verduidelijking, door middel van praktijkvoorbeelden en casussen mondeling of schriftelijk worden verstrekt, als strikt vertrouwelijk. Hij/zij zal deze op geen enkele wijze verspreiden en/of doorgeven. Het gaat hierbij om informatie waarvan hij/zij als hulpverlener en cursist het vertrouwelijke karakter kent of enigszins kan vermoeden.

 

6         Copyright
6.1     Copyright op de door de Viersprong Academy uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de Viersprong Academy, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Viersprong Academy zullen door de Wederpartij geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

7         Accreditatie
7.1     Indien de webinarreeks geaccrediteerd is door een beroepsvereniging, staat dat vermeld op de website van de Viersprong Academy. De Viersprong Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het aantal punten dat een beroepsvereniging aan een cursus heeft toegekend.

 

7.2     Accreditatiepunten worden alleen toegekend als de Wederpartij voldoet aan de aanwezigheidseisen van desbetreffende beroepsvereniging en men alle webinars, waar men zich voor heeft aangemeld, van de start tot einde live volgt, waarbij de Viersprong Academy toeziet op aanwezigheid.

 

7.3     Om accreditatiepunten te krijgen is live deelnemen vereist, terugkijken levert geen accreditatie punten op.

 

7.4     De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het correct en compleet aanleveren van persoonsgegevens, registratienummers van beroepsverenigingen en overige accreditatie informatie. De Viersprong Academy zal met de opgegeven informatie de accreditatiepunten doorvoeren in het systeem PE-Online. De Viersprong Academy is niet aansprakelijk voor de verwerking en toekenning van de punten.

      

8       Klachtenregeling
8.1     Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten neemt u dan direct contact op met de betrokken medewerker. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan heeft u drie maanden de tijd om een klacht in te dienen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeengekomen opdracht is afgerond.

 

8.2     De volledige klachtenprocedure kunt u terugvinden op de website van de Viersprong
Academy;. www.viersprongacademy.nl op de pagina ‘veelgestelde vragen’.

 

9       Toepasselijk recht
9.1     Op iedere overeenkomst tussen de Viersprong Academy en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

 

9.2     Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst tussen de Viersprong Academy en de Wederpartij, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegd mediator.
Bij rechtsgang is de rechtbank te Breda bevoegd te beslissen.