Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Viersprong Academy
Vrije inschrijving

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Viersprong Academy, hierna te noemen: ‘Viersprong Academy’ en een ‘Wederpartij’ waarop de Viersprong landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op een overeenkomst waarop de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

1. Totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Inschrijving geschiedt door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van de Viersprong Academy. Of door een ingevuld inschrijfformulier per e-mail, post of fax te versturen naar de Viersprong Academy. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

1.2 Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

1.3 De wederpartij ontvangt binnen 5 werkdagen een deelnamebevestiging per e-mail van de Viersprong Academy. Hierna is de overeenkomst gesloten.

1.4 Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Wederpartij reeds is begonnen.

1.5 De Viersprong Academy gaat er vanuit dat de wederpartij bij inschrijving zijn/haar deelname aan de training/opleiding afgestemd heeft met zijn/haar werkgever

2.  Voorkennis

2.1 De wederpartij dient te beschikken over de benodigde voorkennis, zoals vermeld in de toelatingseisen van de training/opleiding/congres. De Viersprong Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet tijdig volgen van de aanbevolen vooropleiding.

3. Annulering door de Opdrachtgever

3.1 Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij schriftelijke annulering geldt de poststempel als annuleringsdatum, bij een e-mail de verzenddatum.

3.2 Bij annulering tot vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding is de Wederpartij € 50,- aan de Viersprong Academy verschuldigd.

3.3 Bij annulering korter dan vijf weken vóór aanvang de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Wederpartij

3.4 Bij annulering tijdens de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Wederpartij.

3.5 De Wederpartij kan een vervanger voordragen. Hiervoor dient de Wederpartij schriftelijk of per e-mail een verzoek in bij de Viersprong Academy. Indien de vervanger voldoet aan de toelatingseisen van de betreffende training/opleiding zal de Viersprong Academy slechts € 50,- administratiekosten aan de Wederpartij in rekening brengen. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de training/opleiding.

3.6 Bij het verzoek tot het verplaatsen van de inschrijving van de training naar een latere datum, gelden de hierboven beschreven annuleringsvoorwaarden. De Wederpartij dient de training te annuleren en zich in te schrijven voor een nieuwe training.

3.7 Indien er een gedeelte van de training / trainingsdag wordt gemist vanwege onvoorziene  omstandigheden, dan kan deze onder bepaalde voorwaarden worden ingehaald. De Viersprong Academy zal zich inspannen een passende oplossing aan te bieden. Voor het inhalen van een gedeelte van de training/ of een trainingsdag zullen er kosten in rekening worden gebracht. De Viersprong Academy is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen danwel aan te passen. 

4. Annulering door de Viersprong Academy

4.1 Wanneer een training/opleiding geen doorgang kan vinden of moet worden uitgesteld, dan wordt de Wederpartij daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. De Viersprong Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook. De Wederpartij heeft wel recht op terugbetaling van het aan de Viersprong Academy betaalde inschrijfgeld.

4.2 De Viersprong Academy mag de overeenkomst tussen de Wederpartij en de Viersprong Academy ontbinden indien de Wederpartij niet aan de gestelde bepalingen voldoet. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft Wederpartij geen recht op terugbetaling het aan de Viersprong Academy betaalde inschrijfgeld.

4.3 De Viersprong Academy mag altijd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training wijzigen. Indien de Viersprong Academy van mening is dat de Wederpartij door de wijzigingen niet aan de training/opleiding kan deelnemen wordt het aan de Viersprong Academy betaalde inschrijfgeld aan de Wederpartij terugbetaald.

4.4 De Viersprong Academy heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om  een vervangende trainer in te zetten. 

4.5 Indien de Viersprong Academy tot het oordeel komt dat een training door onvoorziene omstandigheden niet fysiek op locatie kan plaats vinden, zal met de Wederpartij besproken worden of de training uitgesteld, dan wel online uitgevoerd wordt.   

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De Viersprong Academy brengt de door de Wederpartij verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.2 Indien de werkgever van de Wederpartij de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Wederpartij niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.

5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Blijft de betaling door de Wederpartij achterwege dan is de Viersprong Academy gerechtigd deelname te ontzeggen of accreditatiepunten niet toe te kennen en een certificaat niet uit te reiken.

5.4 De Viersprong Academy is verplicht om een creditnota te versturen wanneer een terugbetaling overeengekomen is. Het verschuldigde bedrag dient binnen dertig dagen vanaf de datum op de creditnota teruggestort te zijn op de rekening van waaruit de betaling aan de Viersprong Academy is verricht.

6. Vertrouwelijkheid

6.1 Alle persoonsgegevens die de Viersprong Academy ontvangt van de Wederpartij worden vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier gedeeld met derden

6.2 De Wederpartij behandelt de informatie, die tijdens de training in het kader van verdieping en verduidelijking, door middel van praktijkvoorbeelden en casussen mondeling of schriftelijk worden verstrekt, als strikt vertrouwelijk. Hij/zij zal deze op geen enkele wijze verspreiden en/of doorgeven. Het gaat hierbij om informatie waarvan hij/zij als hulpverlener en cursist het vertrouwelijke karakter kent of enigszins kan vermoeden.

7. Copyright

7.1 Copyright op de door de Viersprong Academy uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de Viersprong Academy, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Viersprong Academy zullen door de Wederpartij geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8. Accreditatie

8.1 Indien een cursus geaccrediteerd is door een beroepsvereniging, staat dat vermeld in de cursusgegevens op de website van de Viersprong Academy. De Viersprong Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het aantal punten dat een beroepsvereniging aan een cursus heeft toegekend.

8.2 Accreditatiepunten worden alleen toegekend als de Wederpartij voldoet aan de aanwezigheidseisen van desbetreffende beroepsvereniging en bij het tekenen van de presentielijst bij elke trainingsdag.

8.3 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het correct en compleet aanleveren van persoonsgegevens, registratienummers van beroepsverenigingen en overige accreditatie informatie. De Viersprong Academy zal met de opgegeven informatie de accreditatiepunten doorvoeren in het systeem PE-Online. De Viersprong Academy is niet aansprakelijk voor de verwerking en toekenning van de punten.

9. Digitaal platform

9.1 Na inschrijving ontvangt de wederpartij inloggegevens voor een account bij het digitale platform van de Viersprong Academy waarop het cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Deze inloggegevens, en materialen, mogen niet verder verspreid worden aan derden.  

9.2 De wederpartij dient het account uiterlijk 2 weken vooraf aan de eerste trainingsdag geactiveerd te hebben.   

9.3 Het account is na activatie 1 jaar geldig.   

9.4 Voor online trainingen gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.   

10. Klachtenregeling

10.1 Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten neemt u dan direct contact op met de betrokken medewerker. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan heeft u drie maanden de tijd om een klacht in te dienen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeengekomen opdracht is afgerond.

10.2 De volledige klachtenprocedure kunt u terugvinden op de website van de Viersprong  Academy; www.viersprongacademy.nl op de pagina ‘veelgestelde vragen’.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op iedere overeenkomst tussen de Viersprong Academy en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst tussen de Viersprong Academy en de Wederpartij, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegd mediator.  Bij rechtsgang is de rechtbank te Breda bevoegd te beslissen.