Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Viersprong Academy

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Viersprong Academy, hierna te noemen: ‘Viersprong Academy’ en een ‘Opdrachtgever’ waarop de Viersprong,  specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

 

1. Totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Inschrijving geschiedt door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van de Viersprong Academy. Of door een ingevuld inschrijfformulier per mail, post of fax te versturen naar de Viersprong Academy. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

1.2 Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

1.3 De Opdrachtgever ontvangt een deelnamebevestiging per mail van de Viersprong Academy. Hierna is de overeenkomst gesloten.

1.4 Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen.

1.5 De Viersprong Academy gaat er vanuit dat de Opdrachtgever bij inschrijving zijn/haar deelname aan de training/opleiding afgestemd heeft met zijn/haar werkgever

 

2.  Voorkennis

2.1 De Opdrachtgever dient te beschikken over de benodigde voorkennis, zoals vermeld in de toelatingseisen van de training/opleiding/congres. De Viersprong Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet tijdig volgen van de aanbevolen vooropleiding.

 

3. Annulering door de Opdrachtgever

3.1 Annulering dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij schriftelijke annulering geldt de poststempel als annuleringsdatum, bij een e-mail de verzenddatum.

3.2 Bij annulering tot vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding is de Opdrachtgever € 50,- aan de Viersprong Academy verschuldigd.

3.3 Bij annulering korter dan vijf weken vóór aanvang de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

3.4 Bij annulering tijdens de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

3.5 De Opdrachtgever kan een vervanger voordragen. Hiervoor dient de Opdrachtgever schriftelijk of per mail een verzoek in bij de Viersprong Academy. Indien de vervanger voldoet aan de toelatingseisen van de betreffende training/opleiding zal de Viersprong Academy slechts € 50,- administratiekosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de training/opleiding.

 

4. Annulering door de Viersprong Academy

4.1 Wanneer een training/opleiding geen doorgang kan vinden of moet worden uitgesteld, dan wordt de Opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. De Viersprong Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook. De Opdrachtgever heeft wel recht op terugbetaling van het aan de Viersprong Academy betaalde inschrijfgeld.

4.2 De Viersprong Academy mag de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Viersprong Academy ontbinden indien de Opdrachtgever niet aan de gestelde bepalingen voldoet. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft Opdrachtgever geen recht op terugbetaling het aan de Viersprong Academy betaalde inschrijfgeld.

4.3 De Viersprong Academy mag altijd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training wijzigen. Indien de Viersprong Academy van mening is dat de Opdrachtgever door de wijzigingen niet aan de training/opleiding kan deelnemen wordt het aan de Viersprong Academy betaalde inschrijfgeld aan de Opdrachtgever terugbetaald.

4.4 De Viersprong Academy heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.

 

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De Viersprong Academy brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.2 Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.

5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Blijft de betaling door de Opdrachtgever achterwege dan is de Viersprong Academy gerechtigd deelname te ontzeggen of accreditatiepunten niet toe te kennen en een certificaat niet uit te reiken.

5.4 De Viersprong Academy is verplicht om een creditnota te versturen wanneer een terugbetaling overeengekomen is. Het verschuldigde bedrag dient binnen dertig dagen vanaf de datum op de creditnota teruggestort te zijn op de rekening van waaruit de betaling aan de Viersprong Academy is verricht.

 

6. Copyright

6.1 Copyright op de door de Viersprong Academy uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de Viersprong Academy, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Viersprong Academy zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

7. Accreditatie

7.1 Indien een cursus geaccrediteerd is door een beroepsvereniging, staat dat vermeld in de
cursusgegevens op de website van de Viersprong Academy. De Viersprong Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het aantal punten dat een beroepsvereniging aan een cursus heeft toegekend.

8. Toepasselijk recht

8.1 Op iedere overeenkomst tussen de Viersprong Academy en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.